Vítejte na stránkách obce Obec Prodašice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

OZV č. 1/2015

vyvěšeno: 1. 9. 2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prodašice

 

Obec Prodašice

zastupitelstvo obce Prodašice

obecně závazná vyhláška

obce Prodašice

č. 1/2015

 

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prodašice

 

 

Zastupitelstvo obce Prodašice se na svém zasedání dne 4.9.2015 usnesením č…. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Prodašice, včetně nakládání se stavebním odpadem1)

 

 

Čl.2

Třídění komunálního odpadu

 

1)komunální odpad se třídí na složky:

a)biologické odpady

b)papír,

c)plasty včetně PET lahví,

d)sklo,

e)kovy,

f)nebezpečné odpady,

g)objemný odpad,

h)nápojové kartony,

i)směsný komunální odpad

 

 

1)vyhláška ministerstva životního prostředí č.381ú2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h).

 

Čl.3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovišti u aut. zastávky.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. plasty, PET lahve, barva žlutá
 2. sklo, barva zelená
 3. papír, barva modrá
 4. kovy, barva černá
 5. nápojové kartony, barva oranžová

 

4)   Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5) Biologické odpady se likvidují kompostováním na pozemcích původců odpadu.

 

Čl.4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně. Jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřad, v místním rozhlase, na internetu.

 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

 

Čl.5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek)

 

 

 

 

 1. Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381ú2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetu.

 

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4.

 

Čl.6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)typizované sběrné nádoby popelnice, igelitové pytel s logem svozové firmy určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. stanoviště sběrných nádob je místo, kde jou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 2. sběrna svoz směsného komunálního odpadu se provádí podle schváleného harmonogramu, 1x za 7 dnů.

 

Čl.7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.

 

Čl.8

Závěrečná ustanovení

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Prodašice č.2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… …………………………..

Josef Kučera Jana Nohýnková

místostarosta starostka

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:………18.8.2015………………………………………………….

Sejmuto u úřední desky obecního úřadu dne:……………………………………………………………..