Vítejte na stránkách obce Obec Prodašice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

OZV č. 2/2015

vyvěšeno: 4. 9. 2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Obec Prodašice
okres Mladá Boleslav 

   Obecně závazná vyhláška
obce Prodašice

      č. 2/2015 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Prodašice schvaluje a vydává dne4.září 2015 v souladu s ust. § 10 písmo d), § 35 a §
84 odst. 2) písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2)
zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů: 

ČI. 1
Základní ustanovení 

Obec Prodašice zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 (dále jen "poplatek za komunální odpad"). 

ČI. 2
Ohlašovací povinnost 

 1. 1)Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti (včetně
  skutečností rozhodných pro osvobození od poplatku) do 15ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
 2. 2)V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede údaje podle zvláštního zákona", Poplatník, který je
  vlastníkem stavby, která je určena k individuální rekreaci, nebo rodinného domu na území obce, ve
  kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční stavby
  určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; pokud stavba nebo dům není takto označen, uvede
  parcelní číslo pozemku, na němž je stavba či dům umístěn. Poplatník, který je vlastníkem bytu na území
  obce, v němž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční
  stavby (domu), ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění bytu ve stavbě (domu),
  pokud nejsou byty očíslovány; pokud stavba (dům) není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku,
  na němž je stavba (dům) umístěna. 
 3. 3)Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených
  skutečnostech. 

ČI.3 

Sazba poplatku za komunální odpad 

1) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro: 

 

 1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt                   700,-Kč 
 2. fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt
  cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
  přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů                      700.-Kč
 3. fyzickou osobu, která podle zákona upravujícího pobyt
  cizinců na území České republiky pobývá na území České
  republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců                                     700,-Kč
 4. fyzickou osobu,  které byla udělena mezinárodní ochrana 700,-Kč

 

 

700,-Kč

1

§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 14a zákona ě, 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 

Poplatek je tvořen: 

 1. a)částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písmo a) zákona o místních poplatcích
  ve výši 180,-- Kč 
 2. b)částku stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písmo b) zákona o místních poplatcích
  ve výši 520,-- Kč 

2) Sazba poplatku za komunální odpad činí ročně pro: 

 

 

 

A. 

B. 

 

 

fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve
které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
fyzickou osobu, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný
dům, nacházející se na území obce, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 

 

 

700,-Kč 

700,-Kč 

 

 

 

Poplatek je tvořen: 

 1. a)částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písmo a) zákona o místních poplatcích
  ve výši 180,-- Kč 
 2. b)částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b odst. 4) písmo b) zákona o místních poplatcích
  ve výši 520,00 Kč . 

 

ČI.4 

Osvobození od poplatku za komunální odpad 

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci: 

 1. a)umístění v zařízeních sociálních služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé 

pobytové služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení 

 1. b)umístění v dětském domově, a to po dobu pobytu v tomto zařízení 
 2. c)ve vazbě, a to po dobu trvání vazby 
 3. d)ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu 
 4. e)kteří pobývají celoročně v zahraničí 
 5. f)kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Prodašice, avšak nezdržují se v místě
  trvalého pobytu, a to za podmínky, že doloží doklad o platbě za komunální odpad obci, na
  jejímž území se v daném roce zdržují, a za podmínky, že rodinný dům nebo byt trvalého
  pobytu není pronajímán nebo podnajímán 
 6. g)kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně - na Obecním úřadě Prodašice, avšak na
  území obce Prodašice se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců
  v kalendářním roce) nezdržují. 

ČI.5 

Splatnost poplatku za komunální odpad 

 1. 1)Poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách splatných vždy nejpozději do 31. 1.
  a 30. 6. každého roku. Tím není dotčena možnost zaplatit poplatek za komunální odpad jednorázově do
  31. 1. 
 2. 2)Vznikne-Ii poplatková povinnost během roku po 31.1., je poplatek za komunální odpad splatný nejpozději
  do 30.6.; vznikne-Ii poplatková povinnost během roku po 30.6., je poplatek za komunální odpad splatný
  do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 

ČI.6 

Přechodné ustanovení 

Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška uvedená v ust. ČI. 7 této obecně závazné
vyhlášky. 

ČI.7
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

 • ·obecně závazná vyhláška obce Prodašice č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
  21.9.2012 

 

ČI.8
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.9.2015 

 

 

 

Josef Kučera
místostarosta 

Vyvěšeno: 18.8.2015

Sejmuto: 

 

 

 

Jana Nohýnková
starostka obce